Dnia 25 września 2016 r. na Mszy św. o godz. 11:30 została zaprzysiężona Rada Parafialna parafii pw. Chrystusa Króla w Janowicach Wielkich.

 

Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Parafialnej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, którą dotykam swoją ręką

 

Przewodniczący ks. Piotr Suska

Członkowie rady parafialnej z wyboru parafian:

  1. CZARNECKI Jerzy
  2. CELT Sławomir
  3. ŁUCZAK Irena
  4. RYBAK Andrzej
  5. STALA Grażyna
  6. KUSZ Marek
  7. DUL Zofia
  8. ZELER Krystyna
  9. JANCZA Małgorzata

Członkowie rady parafialnej wybrani z nominacji proboszcza:

  1. HERBUT Edward

 

Rady parafialne - ich rola, zadania i udział w zarządzaniu parafią. Wskazania Biskupa Legnickiego.

Legnica, 7 maja 2016 r.

http://lkb.kei.pl/files/pdf/Rady_Parafialne_maj_2016.pdf

Wyniki wyborów do Rady Parafialnej

parafii pw. Chrystusa Króla

w Janowicach Wielkich

 

L.p.

Nazwisko i Imię

Janowice Wlk

Miedzianka

Razem Głosów

1.

CZARNECKI Jerzy

86

9

95

2.

CELT Sławomir

70

18

88

3.

ŁUCZAK Irena

50

29

79

4.

RYBAK Andrzej

58

7

65

5.

STALA Grażyna

58

4

62

6.

KUSZ Marek

53

6

59

7.

DUL Zofia

40

5

45

8.

ZELER Krystyna

37

3

40

9.

JANCZA Małgorzata

11

15

26

10.

HERBUT Edward

22

3

25

11.

ŁASZCZYCH Ryszard

18

0

18

12.

ŁASZCZYCH Klementyna

13

1

14

13.

HERBUT Teresa

10

0

10

14.

PRZETACZNIK Marek

8

0

8

 

Głosów ważnych oddano - 338

Janowice Wielkie – 283

Miedzianka – 55

 

Głosów nieważnych oddano - 3

Janowice Wielkie – 3

Miedzianka – 0

 

Dziękuję tym wszystkim Parafianom, którzy brali udział w głosowaniu i gratuluję tym, którzy zostali wybrani do Rady Parafialnej. SZCZĘŚĆ BOŻE!

 

 

 

 

 

Wybory do Rady Parafialnej

w niedzielę 6 marca 2016 r. po każdej Mszy św.

LISTA KANDYDATÓW

DO RADY PARAFIALNEJ

PARAFII PW. CHRYSTUSA KRÓLA

W JANOWICACH WIELKICH

 

1. CELT Sławomir

2. CZARNECKI Jerzy

3. DUL Zofia

4. HERBUT Edward

5. HERBUT Teresa

6. JANCZA Małgorzata

7. KUSZ Marek

8. ŁASZCZYCH Klementyna

9. ŁASZCZYCH Ryszard

10. ŁUCZAK Irena

11. PRZETACZNIK Marek

12. RYBAK Andrzej

13. STALA Grażyna

14. ZELER Krystyna

 

Wybory do Rad Parafialnych

do 18 lutego 2016 r. - zgłaszanie przez parafian kandydatur do Rady Parafialnej

28 lutego - 6 marca 2016 r. - wybory do Rady Parafialnej

13 marca 2016 r. - złożenie protokołów powyborczych w Legnickiej Kurii Biskupiej

20 marca 2016 r. - zatwierdzenie Rad Parafialnych przez Biskupa Legnickiego

STATUT RADY PARAFIALNEJ

W DIECEZJI LEGNICKIEJ

 

I. NAZWA I KOMPETENCJE

1. Kodeks prawa kanonicznego zobowiązuje do tworzenia parafialnych rad ekonomicznych oraz zaleca tworzenie rad duszpasterskich.

2. Wedle uchwały Synodu Archidiecezji Wrocławskiej (1985-1991) rada ekonomiczna i rada duszpasterska zostały nazwane radą parafialną, która spełnia funkcje obu rad wymienionych przez Kodeks prawa kanonicznego. Zwyczaj ten zostaje zachowany również w diecezji legnickiej.

3. Rada parafialna jest organem doradczym wspierającym proboszczaw sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego, a szczególnie w realizowaniu programu duszpasterskiego diecezji legnickiej.

 

II. SKŁAD RADY I SPOSÓB JEJ POWOŁYWANIA

4. Radę parafialną powołuje proboszcz parafii.

5. Radę parafialną tworzą:

a) z urzędu: proboszcz jako przewodniczący rady, wikariusze, rektorzy kościołów, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich, działających na terenie parafii,

b) przedstawiciele wybrani przez poszczególne grupy: katechetek i katechetów, służbę liturgiczną, parafialne grupy apostolskie,

c) ze wskazania proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi do rozwoju życia religijnego w parafii.

6. Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii. Liczba jej członków winna być dostosowana do wielkości parafii.

7. Członkiem rady parafialnej może być wierny zamieszkały na terenie parafii, żyjący zgodnie z nauczaniem Kościoła, pełnoletni, bierzmowany, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.

8. Spośród świeckich członków rady wybierany jest wiceprzewodniczący i sekretarz. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

9. Lista zawierająca skład rady powinna znajdować się również w archiwum dekanatu. Należy informować dziekana o wszelkich zmianach personalnych dokonywanych w radzie.

10. Przed objęciem funkcji członkowie rady składają – podczas niedzielnej Mszy św. – następujące przyrzeczenie:

„Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Parafialnej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelia, którą dotykam swoją ręką”.

11. Postępowanie członka rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach rady daje podstawę do pozbawienia członkowstwa w radzie. Decyzję podejmuje przewodniczący.

 

III. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY

12. Do zadań rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o program duszpasterski diecezji legnickiej, wspomaganie proboszcza w zarządzaniu dobrami gospodarczo-mate-rialnymi parafii.

13. Rada nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i moralności. W zakres jej kompetencji nie wchodzi także personalna obsada duchowieństwa parafialnego oraz katechetów podejmujących pracę w szkołach.

14. Przed podjęciem ważnych decyzji związanych z życiem duszpasterskim i gospodarczym parafii proboszcz winien wziąć pod uwagę opinię rady. W sprawach spornych należy zwrócić się o rozstrzygnięcie do dziekana, a jeśli trzeba, w dalszej kolejności do dziekana rejonowego lub do Legnickiej Kurii Biskupiej.

15. Sekretarz protokołuje obrady i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu rady. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza. Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym oraz przedstawić ją do wglądu podczas wizytacji dziekańskiej i kanonicznej.

 

IV. KADENCJA I SPOSÓB DZIAŁANIA RADY

16. Kadencja rady trwa 3 lata. Istnieje możliwość przedłużenia kadencjiw niezmienionym składzie, wskazana jest jednak przynajmniej częściowa zmiana jej składu.

17. Osoba, która jest członkiem rady parafialnej przez 5 kolejnych kadencji powinna przynajmniej przez 1 kadencję pauzować.

18. Proboszcz w uzasadnionym przypadku może odwołać członka rady parafialnej i na jego miejsce powołać inną osobę. Na rozwiązanie całej rady przed upływem kadencji musi uzyskać pisemną zgodę Legnickiej Kurii Biskupiej.

19. Podczas wakansu na urzędzie proboszcza ustaje działalność rady parafialnej.

20. Najpóźniej po upływie 6 miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powołać do życia nową radę parafialną.

21. Zebrania rady zwołuje proboszcz, on też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy. W przypadku nagłej przeszkody ze strony proboszcza, posiedzenie rady prowadzi wiceprzewodniczący lub inna osoba wyznaczona przez przewodniczącego.

22. Gdy zajdzie potrzeba głosowania czy też przyjmowania uchwał, liczyć się będzie zwykła większość głosów. W zebraniu powinno uczestniczyć przynajmniej 2/3 składu rady.

23. Członkowie rady parafialnej mogą utworzyć z pośród siebie sekcje odpowiedzialne za poszczególne odcinki życia parafialnego. Należą do nich np.:

a) katechetyczno-młodzieżowa,

b) liturgiczna,

c) charytatywna,

d) duszpasterstwa rodzin,

e) ekonomiczno-gospodarcza,

f) ewangelizacyjno-misyjna,

g) inne.

24. Na posiedzenie rady parafialnej poświęconej jakieś szczególnej tematyce mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby niebędące członkami rady.

25. Posiedzenia rady odbywają się raz na kwartał. Gdy przewodniczący lub większość rady uzna to za konieczne, można zwoływać ją częściej.

26. Program zebrania winien być wcześniej podany przez proboszcza do wiadomości członkom rady. Należy w nim przewidzieć wolne głosy oraz możliwość zgłoszenia tematów do podjęcia na następnym posiedzeniu.

27. Ważniejsze ustalenia rady powinny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej w sposób zwyczajowo przyjęty.

28. Przynależność do rady parafialnej jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.

29. Członkowie rady parafialnej spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanychz działalnością parafii.

30. Przedstawiciele rady uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez Legnicką Kurię Biskupią oraz biorą udział w inicjatywach formacyjnych organizowanych w rejonie, dekanacie i parafii.

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE

31. Wszelkie zmiany niniejszego statutu, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie przez nowy dekret biskupa legnickiego.