Trwa inwentaryzacja cmentarza parafialnego! Zachęcam, by zaznajomić się z regulaminem cmentarza. Dostępny jest on na stronie internetowej parafii jak również przy wejściu na teren cmentarza. Tym wszystkim, którym skończył się czas użytkowania miejsca na cmentarzu i po 20 latach nie wnoszą zastrzeżeń i nie dokonują dalszego przedłużenia użytkowania, Administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu i grób może ulec likwidacji (art. 7 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Dlatego ci wszyscy, którym upływa czas przedłużenia użytkowania miejsca grobu albo planują rezerwację miejsca na cmentarzu proszeni są o kontakt z ks. Proboszczem.

Regulamin cmentarza parafialnego w Janowicach Wielkich

 

1. Cmentarz jest własnością Parafii pw. Chrystusa Króla w Janowicach Wielkich. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.

2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Janowicach Wielkich. Wszelkie prace dotyczące funkcjonowania cmentarza, pochówku i prac wykonywanych na cmentarzu winny być uzgadniane z Administratorem cmentarza. Każdy zakład pogrzebowy, który świadczy usługi na cmentarzu ponosi koszty utrzymania cmentarza!

3. Opiekunem cmentarza i kaplicy pogrzebowej jest zakład pogrzebowy „GLORIA”

4. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach grzebalnych można pochować zmarłych:

 • Parafian
 • inne osoby z poza parafii (za pozwoleniem Administratora cmentarza).

5. Za pochowanie na cmentarzu i za inne działania dotyczące użytkowania cmentarza (m.in. wjazd na teren cmentarza, rezerwacja grobu, użytkowanie grobu, ekshumacja) pobierane są ofiary.

6. Czas pogrzebu uzgadnia się z Proboszczem Parafii w Janowicach Wielkich. Załatwiając formalności dotyczące pochówku należy przedłożyć akt zgonu zmarłego i kartę zgonu. Miejsce grzebania, rodzaj grobu uzgadnia się z Administratorem cmentarza. Następnie powiadamia Zakład pogrzebowy, który dokonuje wykopu grobu i pobiera za tę pracę opłatę. Do jego obowiązków należy także zasypanie grobu i uporządkowanie miejsca obok grobu.

7. Należy uzyskać zgodę Administratora cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

 • ekshumacje zwłok (Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001r. oraz warunkami określonymi przez Sanepid w Jeleniej Górze. Po ekshumacji z grobu ziemnego umowa o użytkowanie grobu automatycznie wygasa a miejsce przechodzi do dyspozycji Administratora)
 • przeniesienie do innego grobu
 • budowę nowego pomnika
 • remont pomnika (np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy)
 • budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być rozebrane.

8. Osoba przez ofiarę rezerwacyjną nie nabiera praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie użytkownikiem.

9. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne 20 lat od daty pogrzebu.

10. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia użytkowania przez złożenie ofiary, to Administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu i grób może ulec likwidacji (art. 7 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

11. Administrator cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania ofiary za miejsce na cmentarzu. Obowiązek ten spoczywa na osobach zainteresowanych grobem.

12. Wykaz grobów, które będą likwidowane, podany zostanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń: w kościele i przed kościołem na 3 miesiące przed ich likwidacją. Wykazy takie będą sporządzane raz w roku począwszy od 01 września 2013 r.

13. Tablice informacyjne o zmarłych, których groby zostały zlikwidowane, będą umieszczane na wyznaczonym przez Administratora cmentarza miejscu (tablica ogłoszeń przed cmentarzem).

14. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia (działania te podlegają kontroli SANEPID-u). To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.

15. Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji należy uzyskać zezwolenie od Administratora cmentarza.

16. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada zezwolenie wydane przez Administratora cmentarza i uzgodnił z nim wszystkie prace. Do wykonania pomnika systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę.

17. Prace przy nagrobku, obramowaniu i itp. należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy.

18. Pozostałości po rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza we własnym zakresie, ale nie mogą być pozostawione poza murem cmentarza.

19. Zabrania się:

 • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Administratora cmentarza
 • wprowadzania zwierząt,
 • zanieczyszczania cmentarza,
 • samowolnego usuwania drzew i krzewów,
 • wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi,
 • palenia papierosów i picia alkoholu
 • hałasowania na cmentarzu
 • deptanie po grobach,
 • niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,
 • wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych,
 • wypalanie śmieci,
 • sadzenie drzew i krzewów,
 • pozostawianie dzieci do lat siedmiu bez opieki dorosłych,

20. Za jakiekolwiek szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialna jest rodzina i osoby opiekujące się grobem.

21. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.

22. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

23. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zapadnięcia zmroku.

24. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

25. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

26. Cmentarz jest ubezpieczony przez Administratora cmentarza w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.

27. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez Administratora cmentarza.

Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., wraz z późniejszymi zmianami

Janowice Wielkie, dnia 1 sierpnia 2013 r.